2011/12/07

Test

 
圈出正确的答案:
11145 2200
       A 3245          B  3345        C 3445          D 3545
2. 以下哪项的和数是9999
         A 2626 2626          
B 4343 4343
         C 4545 4545          
D 5353 5353
3100
       A 10 10             B  10 x 10      C 1000 - 100        D 100 ÷ 10
4. 什么时刻的时针和分针都指
    向同一个方向?
       A 6            B 12时半              C 111            D 12
5.伟祥写1篇作文需花30
     钟。他需要多少时间来写2
     篇作文?
       A 半小时        B 60分钟            C 90分钟             D 120分钟
6647 ÷ 9
       A 70 7         B 70 8           C 71 7             D 71 8
 
72RM50等于多少张RM5
       A 10                     B 20               C 15                     D 25
8.下列哪项最短?
       A 4 m 10 cm 
       B 408 cm
       C 4 m 9 cm  
       D 411 cm
9240 g x 2 =
       A 480 g         B  408 g               C 840 g                D 804 g
10. 1000 有多少个百?
       A 1                B 10                     C 100                   D 1000

No comments:

Post a Comment